Dịch vụ
QUẢN LÝ THIẾT BỊ

 Chuyên cung cấp

 - Hệ thống lắp đặt ACMV 

 - Lắp đặt điện

 - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh
Dịch vụ khác