Về R-Tech
Nguyên tắc làm việc

Bạn đang mong đợi các đối tác và nhà cung cấp của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao?
Làm việc với RTech có nghĩa là bạn đang làm việc với một đối tác luôn tôn trọng tính trung thực, công bằng, chất lượng và đáp ứng như các nguyên tắc hướng dẫn; và toàn vẹn một giá trị cơ bản trong mọi giao dịch kinh doanh. Chúng tôi luôn hướng tới một môi trường kinh doanh trung thực tuyệt đối.